Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1

w Dąbrowie Górniczej

Font Size

Cpanel
Brak grafik

Co Rodzic powinien wiedzieć.

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Dyrektor ZSP nr 1 informuje,  że jutro tj. 11.02.2020r. będzie do dyspozycji rodziców w godz. 13.00 - 15.00 oraz w każdym terminie  po uprzednim, telefonicznym umówieniu się. 

W środę 12.02.2020r. dyrektor będzie na szkoleniu w Kuratorium Oświaty.

 


 

 Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1

KONTO RADY RODZICÓW

05 1020 2498 0000 8502 0513 8955

 

 


Informacja na temat potencjalnych zagrożeń                                      związanych ze stosowaniem elektronicznych papierosów.

Pobierz

 


 

INFORMACJA

 

Od 1 października 2019r. działa nowa całodobowa linia dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów.

Pod numerem 800 080 222 dzieci , młodzież , nauczyciele i pedagodzy mogą

uzyskać profesjonalną pomoc.

 


 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OPIEKI STOMATOLOGICZNEJ

 

        W dniu 20 października 2019r. Miasto Dąbrowa Górnicza reprezentowane przez Marcina Bazylaka – Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza zawarło porozumienie  z NZOZ Centrum Stomatologii Perfect Urszula Szulińska , Robert Fidyk spółka jawna  z siedzibą z Dąbrowie Górniczej przy ul. Kasprzaka 4 w celu zapewnienia świadczeń stomatologicznych dla dzieci
i młodzieży oraz objęcia jak najliczniejszej grupy dzieci  i młodzieży efektywną opieką stomatologiczną oraz działaniami edukacyjnymi w zakresie zdrowia i higieny jamy ustnej i profilaktyki próchnicy zębów u uczniów.

Dzieci będą objęte opieką w zakresie świadczenia ogólnostomatologicznego w gabinecie stomatologicznym lub dentobusie po uprzednim zgromadzeniu przez szkołę pisemnych zgód rodziców dostarczonych jak najszybciej do wychowawców klas.

Rodzice mają prawo wyrazić sprzeciw w sprawie objęcia ucznia profilaktyczną opieką stomatologiczną.

  

 


 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

POZYTYWNIE ZAOPINIOWANE PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ,

SAMORZĄD UCZNIOWSKI ORAZ RADĘ RODZICÓW:

 

22.11.2019r. - Uroczyste Otwarcie Sali Gimnastycznej

02.01.2020r. - 03.01.2020r.

21.04.2020 - 23.04.2020r. - Egzamin Ósmoklasisty

22.05.2020r. - Obchody 100 - lecia Szkoły

 12.06.2020r.

 


 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego 
dla absolwentów szkół podstawowych

 

Decyzja Nr OA-OR.110.1.24.2018 Śląskiego Kuratora Oświaty z 28 grudnia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów szkół podstawowych, tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2019/2020.

 

 


 

SKARGI I WNIOSKI

PRZYJMOWANE SĄ PRZEZ

DYREKTORA SZKOŁY

ŚRODA 13.00 - 15.30

oraz w każdym innym terminie po uprzednim  

ustaleniu terminu w sekretariacie szkoły.

 

 


 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

Godło Polski i napis Ministerstwo Edukacji Narodowej - przeniesienie do strony głównej serwisu

https://men.gov.pl/pl/rekrutacja


 

Egzamin ósmoklasisty - harmonogram, zasady.

 https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/

 


 

 Ubezpieczenie dzieci

W obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia 

w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych. Zatem umowa ubezpieczenia od następstw nieszsisty/informatory/ częśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczeniaUmowa ta może być zawarta wyłącznie z woli rodziców. Dotyczy to zarówno nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w czasie zajęć edukacyjnych realizowanych na terenie szkoły, jak i w przypadku imprez i wycieczek szkolnych w kraju.

Wyjątek stanowią wycieczki lub imprezy zagraniczne, których uczestnikiem musi być osoba ubezpieczona od następstw nieszczęśliwych wypadków na podstawie
§ 15 rozporządzania Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

 


 

 

 Rządowy Program "DOBRY START"


Dobry_Start_plakat(1).pdf
 1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rządowego programu „Dobry Start”. Dzięki programowi rodzice
i opiekunowie – bez względu na dochody – otrzymają raz w roku wsparcie finansowe w wysokości 300 zł, które będą mogli przeznaczyć na zakup m.in. przyborów szkolnych, czy odzieży na nowy rok szkolny. Świadczeniem zostaną objęci wszyscy uczniowie do ukończenia 20. roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych wsparcie będzie przysługiwało do ukończenia 24. roku życia. Program „Dobry Start” to również wsparcie dla uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych od 7. roku życia do zakończenia zajęć.

Wnioski o świadczenie z programu można składać online już od 1 lipca br. Nabór wniosków w formie papierowej rozpocznie się miesiąc później – 1 sierpnia br. Ostateczny termin mija 30 listopada br
    https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/rzadowy-program-dobry-start-inauguracja-kampanii-informacyjnej.html
 

 


 

BEZPIECZNY WYPOCZYNEK

 

Szanowni Państwo!  W specjalnej internetowej bazie prowadzonej przez MEN na stronie www.wypoczynek.men.gov.pl można sprawdzić organizatora wypoczynku. Znajdują się tam wszystkie informacje o obozach, koloniach i innych rodzajach wypoczynku.  Wszelkich informacji może udzielić także kurator oświaty, który sprawuje nadzór nad organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży. Dodatkowo na stronie internetowej wypoczynek.men.gov.pl można znaleźć poradnik bezpiecznego wypoczynku. Również w serwisie bezpiecznyautobus.gov.pl wpisując numer rejestracyjny pojazdu otrzymają Państwo bezpłatną informację, czy autokar, który zawiezie dziecko na wakacje ma aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczeniową.

Przydatną wiedzę o zagrożeniach dotyczących substancji psychoaktywnych można znaleźć na stronach internetowych:Wydziału Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji www.ore.edu.plKrajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii www.kbpn.gov.plwww.dopalaczeinfo.pl oraz poradni internetowej: www.narkomania.org.pl.Dostępny jest również Ogólnopolski Antynarkotykowy Telefon Zaufania działający pod numerem 801 199 990, a także Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – 800 12 12 12. Dodatkowo na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki www.msit.gov.pl można znaleźć informator o zasadach bezpieczeństwa nad wodą „Bezpieczna woda”. Dobrze zapisać lub zapamiętać również numery alarmowe: WOPR – 600 100 100 i górskie numery ratunkowe 985 lub 601 100 300.

Warto pamiętać także o: odwiedzeniu strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Polak za granicą” www.polakzagranica.msz.gov.pl,

·         bezpłatnej aplikacji iPolak – niezbędniku w podróży, gdzie są m.in. aktualne ostrzeżenia dla podróżujących publikowane przez MSZ. Aplikacja jest dostępna
za darmo na stronie: www.msz.gov.pl/pl/ipolak,

·         rejestracji wyjazdu za granicę za pośrednictwem bezpłatnego serwisu „Odyseusz”, www.odyseusz.msz.gov.pl. Dzięki rejestracji służby konsularne będą wiedziały o pobycie na terenie danego państwa i w razie konieczności mogą udzielić skutecznej pomocy,

·         adresach polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych wraz z telefonami kontaktowymi (dyżurnymi) – szczególnie ważne dla organizatorów wypoczynku letniego, kierowników wycieczek, wychowawców, opiekunów dzieci i młodzieży,

 

·         sprawdzaniu stron internetowych wszystkich kuratoriów oświaty dedykowanych wypoczynkowi.

 


 

Egzamin ósmoklasisty

https://www.cke.edu.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/

Informator o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019 zawiera zasady przeprowadzania
i przystępowania do egzaminu. W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu – w formie pisemnej – z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

·  języka polskiego,

·  matematyki,

·  języka obcego nowożytnego.

Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

·  języka polskiego,

·  matematyki,

·  języka obcego nowożytnego,

·  jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Egzamin z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla języka obcego nowożytnego w wersji II.1.

 

Najważniejsze terminy dotyczące egzaminu ósmoklasisty:

·  do 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin Dyrektor CKE ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej CKE komunikat
w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w najbliższym roku szkolnym,

·  do 10 września Dyrektor CKE ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej CKE: komunikat w  sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których można korzystać na egzaminie ósmoklasisty; komunikat w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty; informację o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w danym roku szkolnym, zawierającą m.in. wzory dokumentów niezbędnych do jego przeprowadzenia,

·  do 30 września rodzice ucznia lub słuchacz składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację, w której: wskazują język obcy nowożytny, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do egzaminu; (od 2022 r.) wskazują przedmiot do wyboru, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do egzaminu; informują o zamiarze przystąpienia do egzaminu z matematyki (a od 2022 r. również z przedmiotu do wyboru)
w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym,

·  do ok. 15 stycznia (3 miesiące przed egzaminem) rodzice ucznia lub słuchacz mogą zgłosić dyrektorowi szkoły pisemną informację o zmianie w deklaracji, którą złożyli do 30 września,

·  do ok. 30 marca (nie później niż na 2 tygodnie przed egzaminem) laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim mogą przekazać do OKE (za pośrednictwem dyrektora szkoły) informację
o zmianie w deklaracji, którą złożyli do 30 września,

·  II połowa kwietnia – termin główny egzaminu ósmoklasisty,

·  I połowa czerwca – termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty,

 

·  dzień zakończenia roku szkolnego – dyrektor szkoły przekazuje uczniom, wraz ze świadectwem, zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 


 

Informacja dla Rodziców. WAŻNE!

 pobierz 


 

Techniki uczenia się.

pobierz


 

 

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

DOBRA SZKOŁA

 

Broszura dla rodziców

PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ

PRZEDSZKOLE NR 5

 

Jesteś tutaj: Home Rodzic Informacje dla rodziców