Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1

w Dąbrowie Górniczej

Font Size

Cpanel
Brak grafik

Co Rodzic powinien wiedzieć.

 

 Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1

KONTO RADY RODZICÓW

05 1020 2498 0000 8502 0513 8955

 


 

Egzamin ósmoklasisty

https://www.cke.edu.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/

Informator o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019 zawiera zasady przeprowadzania
i przystępowania do egzaminu. W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu – w formie pisemnej – z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

·  języka polskiego,

·  matematyki,

·  języka obcego nowożytnego.

Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

·  języka polskiego,

·  matematyki,

·  języka obcego nowożytnego,

·  jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Egzamin z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla języka obcego nowożytnego w wersji II.1.

 

Najważniejsze terminy dotyczące egzaminu ósmoklasisty:

·  do 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin Dyrektor CKE ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej CKE komunikat
w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w najbliższym roku szkolnym,

·  do 10 września Dyrektor CKE ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej CKE: komunikat w  sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których można korzystać na egzaminie ósmoklasisty; komunikat w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty; informację o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w danym roku szkolnym, zawierającą m.in. wzory dokumentów niezbędnych do jego przeprowadzenia,

·  do 30 września rodzice ucznia lub słuchacz składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację, w której: wskazują język obcy nowożytny, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do egzaminu; (od 2022 r.) wskazują przedmiot do wyboru, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do egzaminu; informują o zamiarze przystąpienia do egzaminu z matematyki (a od 2022 r. również z przedmiotu do wyboru)
w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym,

·  do ok. 15 stycznia (3 miesiące przed egzaminem) rodzice ucznia lub słuchacz mogą zgłosić dyrektorowi szkoły pisemną informację o zmianie w deklaracji, którą złożyli do 30 września,

·  do ok. 30 marca (nie później niż na 2 tygodnie przed egzaminem) laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim mogą przekazać do OKE (za pośrednictwem dyrektora szkoły) informację
o zmianie w deklaracji, którą złożyli do 30 września,

·  II połowa kwietnia – termin główny egzaminu ósmoklasisty,

·  I połowa czerwca – termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty,

 

·  dzień zakończenia roku szkolnego – dyrektor szkoły przekazuje uczniom, wraz ze świadectwem, zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 


 

Informacja dla Rodziców. WAŻNE!

 pobierz 


Zebranie Rodziców

 

22.11.2017 r. o godzinie 16.30 odbędzie się zebranie dla rodziców dzieci przedszkolnych.


Techniki uczenia się.

pobierzInformator Sportowy na rok szkolny 2017/2018 zawiera informacje dotyczące możliwości uprawiania przez dzieci i młodzież różnych dyscyplin sportowych oraz miejsca przeznaczone do aktywności rekreacyjnej w naszym mieście.

Informator Sportowy znajdziecie tutaj:
 bit.ly/2xfWf1B

 


 

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

DOBRA SZKOŁA

 

Broszura dla rodziców

PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ

PRZEDSZKOLE NR 5

 

Jesteś tutaj: Home Rodzic Informacje dla rodziców