Dziennik Elektroniczny

To wygodne narzędzie do komunikacji pomiędzy uczniem, rodzicem i nauczycielem.

Historia

Zapraszamy do zapoznania się z historią naszej placówki edukacyjnej.

Galeria

Wydarzenia z życia szkoły zapisane na fotografiach.

Kontakt

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego z numerem (0048) 32 260 74 19 (w godzinach 7:00-15:00)

W dniu 29 lutego podczas wizyty w Miejskim Ośrodku Kultury w Zawierciu, uczniowie kl. IV – VII mieli okazję zobaczyć sztukę teatralną pt. "Serce z Internetu. Czy można znaleźć przyjaźń w sieci", poruszającą tematykę bezpiecznego korzystania z Internetu oraz znalezienia prawdziwej przyjaźni w sieci. Sztuka skłoniła uczniów do refleksji nad swoim zachowaniem w Internecie oraz do świadomego korzystania z dostępnych narzędzi. Całość działania miała na celu podniesienie świadomości uczniów na temat zagrożeń, jakie niesie ze sobą Internet, a także pokazanie im, że można znaleźć prawdziwą przyjaźń w sieci, jeśli korzysta się z niej odpowiedzialnie i ostrożnie.

Na lekcjach informatyki uczniowie dowiedzieli się, jakie są podstawowe zasady bezpieczeństwa w sieci. Przede wszystkim zwrócono uwagę na konieczność korzystania z silnych haseł i regularnego ich zmieniania. Uczniowie również omówili znaczenie oprogramowania antywirusowego i firewalla w ochronie swoich urządzeń przed złośliwym oprogramowaniem. Podczas zajęć, słuchali również słuchowisk, które przedstawiały różne sytuacje związane z bezpieczeństwem w Internecie. Na podstawie tych przykładów uczniowie dyskutowali o tym, jak można unikać pułapek i potencjalnych zagrożeń online. Lekcje informatyki w lutym były również okazją do przypomnienia o cyberprzemocy i wskazania, jak można ją zwalczać. Uczniowie zostali zachęceni do znajdywania odpowiednich rozwiązań w przypadku zaobserwowania takiego zachowania w sieci. Odkryli, że zgłaszanie takich incydentów nauczycielom lub rodzicom jest bardzo ważne w celu ochrony siebie i innych przed negatywnymi skutkami cyberprzemocy. Wszystkie te działania miały na celu podniesienie świadomości uczniów na temat bezpieczeństwa w sieci oraz przekazanie im praktycznych wskazówek, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo w Internecie. Dzięki tym lekcjom, uczniowie są teraz bardziej świadomi zagrożeń online i są gotowi do podejmowania odpowiednich działań w celu ochrony siebie i innych.

 

4 marca rozpocznie się nabór do dąbrowskich przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Potrwa do 13 marca, a niezłożenie wniosku w tym terminie sprawi, że dziecko nie weźmie udziału w rekrutacji. Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 będzie prowadzona za pośrednictwem strony internetowej https://przedszkola-dabrowa-gornicza.nabory.pl/ Ze szczegółowymi informacjami o zasadach i kryteriach rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych można zapoznać się na stronie https://przedszkola-dabrowa-gornicza.nabory.pl/

Rodzice lub opiekunowie dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkałych w Dąbrowie Górniczej będą mogli wskazać w systemie rekrutacyjnym maksymalnie trzy placówki w preferowanej przez siebie kolejności. Co ważne, wypełniony elektronicznie wniosek po podpisaniu należy przekazać tylko do placówki tzw. pierwszego wyboru, czyli wskazanej w karcie jako pierwszej.Osoby, które nie mają dostępu do internetu mogą wypełnić wniosek w przedszkolu, które traktują jako pierwszy wybór.

W elektronicznej rekrutacji nie biorą udziału rodzice i opiekunowie dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenie specjalnego. Z takim orzeczeniem – wydanym przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną – należy zgłosić się do: Przedszkola nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi, Przedszkola nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi lub Przedszkola Specjalnego nr 2 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. 

W dniu 22 lutego podczas targów uczniowie mieli okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół średnich. Mogli także dowiedzieć się więcej o różnych zawodach i możliwościach rozwoju zawodowego. Ponadto, odbyły się liczne prezentacje, warsztaty i spotkania z przedstawicielami różnych placówek edukacyjnych.

Wśród gości specjalnych targów znajdowali się także Włodarze naszego miasta, którzy udzielali rad i odpowiedzi na pytania dotyczące edukacji oraz perspektyw zawodowych w lokalnym środowisku. Dla uczniów był to nie tylko czas na zdobycie informacji, ale także na nawiązanie kontaktów i budowanie relacji z przedstawicielami instytucji edukacyjnych.

Targi Edukacyjne okazały się być bardzo owocne i pomocne dla uczniów z klasy 7, którzy dzięki nim mogli lepiej zrozumieć swoje możliwości edukacyjne i zawodowe.

Corocznie 21 lutego pamiętamy o Międzynarodowym Dniu Języka Ojczystego, który jako święto zainicjowane przez UNESCO w 1999 roku ma dopomóc w ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego. Uczniowie naszej szkoły również włączyli się podczas dzisiejszych zajęć w ogólnopolską akcję promowania ojczystego języka. Były zgadywanki, ciekawostki i łamańce językowe oraz polskie przysłowia.
Pamiętajmy –  nasz język ojczysty jest wyjątkowy i nie tylko dlatego, że chrzęści, szeleści i warczy. To wyraz naszej tożsamości narodowej. Mamy szczęście, że dziś możemy swobodnie nim się posługiwać, bez obaw przed grożącymi restrykcjami. 
„A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają…”

Zdjęcia wykonano przy użyciu sprzętu pozyskanego w ramach programu #Laboratoria Przyszłości.

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Dąbrowie Górniczej

ul. Żołnierska 188
42-525 Dąbrowa Górnicza

e-mail

zsp1@edu.dabrowa-gornicza.pl

Telefon

(0048) 32 260 74 19 (w godzinach 7:30-15:30)